original movie : Suiro no kyohdai

director:Kohei Yoshino / music:Toyo Miyatake / year:2002
cast:Kazuyuki Tsutsui,Ryohei Imamasu,AtsushiOkamoto
award:Pia Film Festival

back