short movie : sen

director:Kohei Yoshino / music::Keisuke Shingo / year:2010
cast: Naoko Nakamura,Kazuyuki Tsutsui
award : Toyama miizube no eizousai (grand prize)
other : shown in "KAZAGUMO (3 minute movie project)"

>>movie

back