©TEICHIKU ENTERTAINMENT,INC. All rights reserved.

KANJANI∞ : 2012 8EST live tour stage movie series

director:Akira Saito / Kohei Yoshino / year:2012
client:TEICHIKU ENTERTAINMENT,INC

back